Kunngjøring - tildeling av enerett til Returkraft AS i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser § 1-3 (2) bokstav h.

 

Styrets vedtak i møte 09.12. 2016 lyder som følger:

Styret i Avfall Sør AS vedtar å tildele enerett til Returkraft AS for energiutnyttelse av innsamlet
restavfall og annet næringsavfall fra eierkommunene til energiutnyttelse på Returkrafts anlegg, jf.
anskaffelsesforskriftens § 1-3 bokstav h). Eneretten gjelder fra 1. januar 2017.